Shrnutí obchodních podmínek

Internetový obchod na adrese http://lipera.cz provozuje obchodní společnost LIPERA s.r.o., se sídlem Boršice u Blatnice 300, 687 62 Boršice u Blatnice, IČO 26306891, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 42947, DIČ CZ26306891. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu obchod@lipera.cz nebo telefonu +420 602 747 484.

Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízeného zboží zašlete e-mailem na e-mailovou adresu obchod@lipera.cz, nebo ji provedete telefonicky zavoláním na telefonní číslo +420 602 747 484. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

Platbu proveďte do 15 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.

Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.

Vlastníkem zboží se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.

Pokud jste spotřebitelem, máte právo do uplynutí 2 let od převzetí zboží reklamovat vady, které se na zboží projevily. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete dále v obchodních podmínkách.

Obecná ustanovení

1.1.         Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023.

1.2.         Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1.         My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost LIPERA s.r.o., se sídlem Boršice u Blatnice 300, 687 62 Boršice u Blatnice, IČO 26306891, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 42947, DIČ CZ26306891.

1.2.2.         Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1.        Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2.        Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3.         Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://lipera.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4.         E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese obchod@lipera.cz.

1.2.5.         Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.6.         Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.3.         Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.         Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.         Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.         Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.         Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1.         mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),

1.7.2.         emailem na e-mailové adrese obchod@lipera.cz,

1.7.3.         telefonicky na telefonním čísle +420 602 747 484.

1.8.         Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1.         Česká obchodní inspekce,

1.8.2.         živnostenské úřady,

1.8.3.         Úřad pro ochranu osobních údajů,

1.8.4.         Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1.         Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:

2.1.1.         internetového obchodu,

2.1.2.         e-mailu,

2.1.3.         telefonu.

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2.         Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednat s povinností platby“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.3.         Objednání zboží prostřednictvím e-mailu. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu provedete zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu obchod@lipera.cz, jejímž obsahem musí být:

2.3.1.         vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,

2.3.2.         vybraný způsob dodání zboží a platby,

2.3.3.         vaše identifikační údaje:

2.3.3.1.        jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

2.3.3.2.        bydliště nebo sídlo,

2.3.3.3.        adresa pro dodání zboží,

2.3.3.4.        telefonní číslo,

2.3.3.5.        IČO, pokud nejste spotřebitelem,

2.3.3.6.        DIČ, pokud jste plátcem DPH.

2.4.         Objednání zboží prostřednictvím telefonu. Objednání zboží prostřednictvím telefonu provedete zavoláním na telefonní číslo +420 602 747 484, na kterém nám sdělíte:

2.4.1.         vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,

2.4.2.         vybraný způsob dodání zboží a platby,

2.4.3.         vaše identifikační údaje:

2.4.3.1.        jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

2.4.3.2.        bydliště nebo sídlo,

2.4.3.3.        adresa pro dodání zboží,

2.4.3.4.        telefonní číslo,

2.4.3.5.        e-mailová adresa,

2.4.3.6.        IČO, pokud nejste spotřebitelem,

2.4.3.7.        DIČ, pokud jste plátcem DPH.

2.5.         Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

2.5.1.         potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.5.2.         naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.6.         Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1.         Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2.         Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

3.3.         Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.4.         Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.5.         Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.6.         Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

Platební podmínky

4.1.         Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

4.2.         Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 15 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3.         Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

4.4.         Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

Dodací podmínky

5.1.         Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

5.2.         Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do České republiky.

5.3.         Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

5.4.         Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud jste spotřebitelem a doba pro dodání není ujednána, dodáme vám zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

5.5.         Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.6.         Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.

5.7.         Poškození zboží při přepravě spotřebiteli. Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

5.7.1.         emailem na emailové adrese obchod@lipera.cz.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.8.         Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

5.9.         Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.         Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2.         Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1.         vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2.         nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3.         zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4.         uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5.         objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6.         objednání zboží, jehož prodej je osobám mladším 18 let zakázán, osobou mladší 18 let,

6.2.7.         dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3.         Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

6.3.1.         převzetí zboží,

6.3.2.         převzetí posledního kusu zboží, objednáte-li si v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

6.3.3.         převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,

6.3.4.         převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,

6.3.5.         uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4.         Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

6.4.1.         o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo bylo přizpůsobeno vašim potřebám,

6.4.2.         o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili,

6.4.3.         o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.4.4.         o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,

6.4.5.         dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5.         Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

6.5.1.         vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním

6.5.1.1.        poštou na adresu kterékoli naší provozovny,

6.5.1.2.        e-mailem na e-mailovou adresu obchod@lipera.cz;

6.5.2.         osobně v kterékoli naší provozovně,

6.5.3.         telefonicky na telefonním čísle +420 602 747 484.

6.6.         Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

6.7.         Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

6.7.1.         odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

6.7.2.         osobně v kterékoli naší provozovně.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

6.8.         Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace vad zboží spotřebitelem

7.1.         Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

7.2.         Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2 let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.

7.3.         Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že věc

7.3.1.         odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

7.3.2.         je vhodné k účelu, pro který ji požadujete, pokud jsme s ním souhlasili,

7.3.3.         je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4.         Dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé vlastnosti zboží se liší a vy jste s tím souhlasili:

7.4.1.         vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.4.2.         množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením nejsme vázáni, pokud si jsme si nebyli vědomi nebo bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

7.4.3.         je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a

7.4.4.         odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.

7.5.         Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

7.5.1.         za opotřebení zboží odpovídající míře jeho předchozího používání,

7.5.2.         u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

7.5.3.         u zuživatelného zboží s vyznačenou dobou nejkratší trvanlivosti a u zboží podléhajícího rychlé zkáze s vyznačenou dobou použitelnosti za nepoužitelnost zboží po uplynutí vyznačené doby,

7.5.4.         pokud jste vadu sami způsobili.

7.6.         Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.

7.7.         Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady, a to podle vaší volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte, pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.

7.8.         Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy. Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.

7.9.         Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

7.9.1.         odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

7.9.2.         osobně v kterékoli naší provozovně,

7.9.3.         pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

7.10.      Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

7.10.1.       doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

7.10.2.       sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

7.11.      Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.12.      Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.13.      Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.14.      Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Reklamace vad zboží podnikatelem

8.1.         Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že nejste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

8.2.         Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.3.         Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

8.3.1.         u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

8.3.2.         za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

8.3.3.         u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

8.3.4.         za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

8.3.5.         za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,

8.3.6.         za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

8.4.         Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

8.5.         Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:

8.5.1.         na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

8.5.2.         na odstranění vady opravou zboží,

8.5.3.         na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

8.5.4.         odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.6.         Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:

8.6.1.         na odstranění vady,

8.6.2.         na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

8.7.         Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

8.7.1.         došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

8.7.2.         použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

8.7.3.         nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

8.7.4.         prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

8.8.         Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

8.8.1.         odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

8.8.2.         osobně v kterékoli naší provozovně,

8.8.3.         pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

8.9.         Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

8.9.1.         doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

8.9.2.         sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

8.10.      Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

8.11.      Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

8.12.      Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Přílohy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
LIPERA s.r.o.,
se sídlem Boršice u Blatnice 300, 687 62 Boršice u Blatnice,
IČO 26306891,
DIČ CZ26306891

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku):Datum objednání (*)/datum obdržení (*):Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:Adresa spotřebitele/spotřebitelů:Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):Datum:(*) Nehodící se škrtněte.

','obchodni-podminky'),(3,2,1,'Obchodní podmínky','','Our terms and conditions of use','Obchodní podmínky','

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI LIPERA, S.R.O.

se sídlem: Boršice u Blatnice 300, PSČ 68763

a kamenným obchodem na adrese: Podivínská 1470, 691 02 Velké Bílovice

je vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 42947

Identifikační číslo: 26306891

udělené pro: Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
 • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • 4.1.5. bezhotovostně platební kartou;
 • 4.1.6. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování LIPERA, s.r.o., Podivínská 1470, 691 02 Velké Bílovice, adresa elektronické pošty: obchod@lipera.cz, telefon +420 602 747 484.

','terms-and-conditions-of-use'),(3,3,1,'Obchodní podmínky','','Our terms and conditions of use','Obchodní podmínky','

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: LIPERA SK s.r.o.
Ulica a číslo: Dionýza Štúra 795/35
Mesto a PSČ: 926 01 Sereď
Štát: Slovenská Republika

M: +421 911 347 925
info@lipera.sk

IČO: 36804517
DIČ: 2022411028
IČ DPH: SK2022411028

Predajňa:
Ulica a číslo: Bernolákova 18
Mesto a PSČ: 902 01 Pezinok
Štát: Slovenská Republika

Pracovná doba:

Po-Pá: 8 – 17 h
So-Ne: ZAVŘENO

1) O registrácii

\"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme \"názov firmy\" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy \"Vaša firma\", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.\"

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: \"info@lipera.sk\", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať Po-Pá: 8 – 17 h, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovenská pošta.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 € (5 Euro).
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 Euro.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len \"rozpor s kúpnou zmluvou\"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.
platobná karta

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu LIPERA SK s.r.o., Bernolákova 18, 902 01 Pezinok. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Inficin.sk

Obchodné podmienky sú platné od 12. 10. 2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

','terms-and-conditions-of-use'),(3,4,1,'Obchodní podmínky','','Our terms and conditions of use','Obchodní podmínky','

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: LIPERA SK s.r.o.
Ulica a číslo: Dionýza Štúra 795/35
Mesto a PSČ: 926 01 Sereď
Štát: Slovenská Republika

M: +421 911 347 925
info@lipera.sk

IČO: 36804517
DIČ: 2022411028
IČ DPH: SK2022411028

Predajňa:
Ulica a číslo: Bernolákova 18
Mesto a PSČ: 902 01 Pezinok
Štát: Slovenská Republika

Pracovná doba:

Po-Pá: 8 – 17 h
So-Ne: ZAVŘENO

1) O registrácii

\"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme \"názov firmy\" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy \"Vaša firma\", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.\"

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: \"info@lipera.sk\", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať Po-Pá: 8 – 17 h, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovenská pošta.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 € (5 Euro).
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 Euro.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len \"rozpor s kúpnou zmluvou\"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.
platobná karta

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu LIPERA SK s.r.o., Bernolákova 18, 902 01 Pezinok. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Inficin.sk

Obchodné podmienky sú platné od 12. 10. 2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

','terms-and-conditions-of-use'),(3,5,1,'Obchodní podmínky','','Our terms and conditions of use','Obchodní podmínky','

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: LIPERA SK s.r.o.
Ulica a číslo: Dionýza Štúra 795/35
Mesto a PSČ: 926 01 Sereď
Štát: Slovenská Republika

M: +421 911 347 925
info@lipera.sk

IČO: 36804517
DIČ: 2022411028
IČ DPH: SK2022411028

Predajňa:
Ulica a číslo: Bernolákova 18
Mesto a PSČ: 902 01 Pezinok
Štát: Slovenská Republika

Pracovná doba:

Po-Pá: 8 – 17 h
So-Ne: ZAVŘENO

1) O registrácii

\"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme \"názov firmy\" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy \"Vaša firma\", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.\"

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: \"info@lipera.sk\", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať Po-Pá: 8 – 17 h, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovenská pošta.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 € (5 Euro).
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 Euro.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len \"rozpor s kúpnou zmluvou\"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.
platobná karta

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu LIPERA SK s.r.o., Bernolákova 18, 902 01 Pezinok. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Inficin.sk

Obchodné podmienky sú platné od 12. 10. 2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

','terms-and-conditions-of-use'),(3,6,1,'Obchodní podmínky','','Our terms and conditions of use','Obchodní podmínky','

Prevádzkovateľ internetového portálu:

OBCHODNÍ SPOLEČNOST LIPERA, s.r.o.

se sídlem: Boršice u Blatnice 300, PSČ 68763

a kamenným obchodem na adrese: Podivínská 1470, 691 02 Velké Bílovice

je vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 42947

Identifikační číslo: 26306891

udělené pro: Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Dodávateľ pre slovenský trh je:

Názov spoločnosti: LIPERA SK s.r.o.
Ulica a číslo: Dionýza Štúra 4397/5A
Mesto a PSČ: 926 01 Sereď
Štát: Slovenská Republika

M: +421 911 347 925
info@lipera.sk

IČO: 36804517
DIČ: 2022411028
IČ DPH: SK2022411028

Predajňa:
Ulica a číslo: Bernolákova 18
Mesto a PSČ: 902 01 Pezinok
Štát: Slovenská Republika

Pracovná doba:

Po-Pá: 8 – 17 h
So-Ne: ZATVORENÉ

1) O registrácii

\"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme \"názov firmy\" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy \"Vaša firma\", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.\"

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: \"info@lipera.sk\", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať Po-Pá: 8 – 17 h, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovenská pošta.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 € (5 Euro).
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 Euro.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len \"rozpor s kúpnou zmluvou\"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.
platobná karta

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu LIPERA SK s.r.o., Bernolákova 18, 902 01 Pezinok. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 12. 10. 2016 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

','terms-and-conditions-of-use'),(3,8,1,'Obchodné podmienky','','Obchodné podmienky / Our terms and conditions of use','Obchodné podmienky','

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: LIPERA SK s.r.o.
Ulica a číslo: Dionýza Štúra 795/35
Mesto a PSČ: 926 01 Sereď
Štát: Slovenská Republika

M: +421 911 347 925
info@lipera.sk

IČO: 36804517
DIČ: 2022411028
IČ DPH: SK2022411028

Predajňa:
Ulica a číslo: Bernolákova 18
Mesto a PSČ: 902 01 Pezinok
Štát: Slovenská Republika

Pracovná doba:

Po-Pá: 8 – 17 h
So-Ne: ZAVŘENO

1) O registrácii

\"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme \"názov firmy\" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy \"Vaša firma\", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.\"

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: \"info@lipera.sk\", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať Po-Pá: 8 – 17 h, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovenská Pošta.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 € (5 Euro).
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5 Euro.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len \"rozpor s kúpnou zmluvou\"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.
platobná karta

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu LIPERA SK s.r.o., Bernolákova 18, 902 01 Pezinok. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Inficin.sk

Obchodné podmienky sú platné od 12. 10. 2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Podrobné nastavení

Pokročilá nastavení souborů cookies

Funkční cookies (technické)

Funkční cookies jsou striktně vyžadovány pro možnost poskytovat služby e-shopu a z toho důvodu není možné je deaktivovat.

Marketingové cookies

Tato cookies sbírají informace o zobrazování reklamních sdělení pro potřeby lepšího nabízení obsahu návštěvníkům.

Analytické cookies

Sbírají informace o procházení e-shopu ze strany návštěvníků. Slouží pro potřeby podrobné analýzy o jaké produkty je mezi návštěvníky zájem a jaký je obvyklý proces jejich návštěvy na e-shopu.

Výkonová cookies

Tato se používají ke zlepšení zážitku z prohlížení a optimalizaci provozu obchodu.

Ostatní cookies

Toto jsou cookies, kde není zcela jasný jejich účel a/nebo stále probíhá jejich kategorizace.